Dodatki rodzinne - Niemcy

DODATEK NA DZIECI - KINDERZUSCHLAG

Kto może otrzymać dodatek na dziecko?

Dodatek ten przysługuje zarówno małżeństwom, jak i osobom samotnie wychowującym dzieci. Dziecko musi mieszkać razem z rodzicami i nie mieć więcej niż 25 lat.

O dodatek można się starać, jeśli:

- na dziecko jest pobierany zasiłek rodzinny (Kindergeld),

- dochód miesięczny rodziców przekracza granicę dochodu minimalnego. Dla małżeństwa minimum to 900 euro, dla osób samotnie wychowujących dzieci - 600 euro. Za granicę dochodu minimalnego przyjmuje się np. dochód brutto wynikający z tymczasowego zatrudnienia, zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitlosengeld I), zasiłek chorobowy itd. 

- uwzględnione dochody oraz majątek (dochód brutto pomniejszony o ewentualne odprowadzane składki, czyli dochód netto) nie przekraczają granicy dochodu maksymalnego,

- dla rodziców bardziej opłacalny jest dodatek na dzieci niż np. zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitlosengeld II/Sozialgeld).

Uwaga!

Jeżeli rodzice otrzymują zasiłek dla bezrobotnych (Alrbeitlosengeld II) lub korzystają z pomocy socjalnej albo z innych świadczeń, wówczas nie przysługuje im dodatek na dzieci.

 

Ile wynosi dodatek na dzieci?

Kwota dodatku jest zależna od dochodów rodziców oraz majątku rodziców i dzieci. Maksymalnie wynosi 140 euro (na jedno dziecko). Świadczenie jest wypłacane raz na miesiąc razem z zasiłkiem rodzinnym. 

Warto wiedzieć, że od 2009 roku osoby samotnie wychowujące dzieci otrzymują dodatkowe świadczenie w wysokości 100 euro, jeżeli dziecko uczy się w szkole ogólnokształcącej lub zawodowej i nie pobiera wynagrodzenia. 

Gdzie starać się o dodatek?

Wnioski o dodatek na dziecko są przyjmowane i rozpatrywane w Familienkasse przy Bundesagentur für Arbeit (Urząd Pracy). 

Urzędy Familienkasse są wyszczególnione tu:

http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/A09-Kindergeld/A091-steuerrechtliche-Leistungen/Publikation/pdf/Ortsverzeichnis-der-Familienkassen.pdf

Tutaj po wpisaniu kodu pocztowego można odnaleźć konkretny Familienkasse lub Urząd Pracy:

http://www.arbeitsagentur.de/nn_29892/Navigation/Dienststellen/Dienststellen-Nav.html

 

Zasiłek macierzyński - Mutterschaftsgeld

Informacjie zaczerpnięte ze strony: http://www.eltern.de/beruf-und-geld/recht/mutterschutz-mutterschaftsgeld.html (20.05.2010)

 

Zasiłek macierzyński (ekwiwalent wynagrodzenia) przysługuje w okresie ochronnym matkom oraz kobietom w ciąży (Mutterschutzfrist). Okres ten rozpoczyna się 6 tygodni przed porodem i trwa do 8 tygodni po urodzeniu dziecka. Aby otrzymywać zasiłek, trzeba być ubezpieczonym w państwowej kasie chorych (gesetzliche Krankenkasse), czyli regularnie odprowadzać składki zdrowotne i emerytalne.


Kto może otrzymywać zasiłek macierzyński?

 

Przysługuje on kobietom, które przed rozpoczęciem okresu ochronnego:

- były zatrudnione,

- wykonywały prace chałupnicze.

Jeśli pracodawca w trakcie ciąży lub w czasie trwania okresu ochronnego po narodzinach dziecka za porozumieniem właściwego dla sprawy organu wypowiedział stosunek pracy, kobieta także może się starać o zasiłek. 

 

Kiedy zasiłek macierzyński nie przysługuje?

Zasiłku macierzyńskiego nie otrzymują:

- kobiety, które zajmują się gospodarstwem domowym,

- urzędniczki (za wyjątkiem sytuacji, gdy nastąpiła zmiana stosunku pracy w trakcie trwania okresu  ochronnego),

- kobiety, które się samozatrudniają,

- kobiety, które są na urlopie bezpłatnym, a ten kończy się po upływie okresu ochronnego lub podczas którego kobieta nie weszła w żaden stosunek pracy,

- kobiety, które są na urlopie wychowawczym, a ten kończy się po upływie okresu ochronnego,

- kobiety, które podczas urlopu wychowawczego nie były zatrudnione,

- osoby bezrobotne niezarejestrowane w niemieckim urzędzie pracy (zasiłek macierzyński jest bowiem ekwiwalentem wynagrodzenia).

 

Ile wynosi zasiłek macierzyński?

 

Zasiłek macierzyński wynosi maksymalnie 13 euro na każdy dzień roboczy (Arbeitstag) okresu ochronnego - tę kwotę zapewnia państwowa kasa chorych. Dodatkowo pracodawca podnosi go do wysokości wynagrodzenia netto. Wysokość świadczenia obliczana jest ze średniego wynagrodzenia netto z ostatnich 3 miesięcy sprzed rozpoczęcia okresu ochronnego (wliczane są do tego również nadgodziny).

Jeżeli średnie wynagrodzenie netto wnioskodawcy nie przekracza 390 euro (na dzień), świadczenie ograniczone jest do kwoty wypłacanej przez kasę chorych. Ogólna wysokość zasiłku zależy od średniego dochodu netto trzech ostatnich miesięcy. Dochód ten przeliczany jest na dni pracy. 

W przypadku osób bezrobotnych wysokość zasiłku macierzyńskiego zależy od wysokości wypłacanego zasiłku dla bezrobotnych (Arbeitlosengeld I i II).

Wnioski składa się w odpowiedniej kasie chory. 

 

Czy zasiłek macierzyński przysługuje osobom ubezpieczonym w prywatnej kasie chorych?

 

Prywatne kasy chorych nie wypłacają zasiłku macierzyńskiego, więc kobiety w nich ubezpieczone otrzymują wynagrodzenie netto minus 13 euro każdego dnia roboczego (jest to kwota, którą wypłacają kasy chorych jako zasiłek rodzinny). Jednak osoby należące do takiej kasy mogą starać się o jednorazowy zasiłek, którego maksymalna wysokość to 210 euro. Wnioski o ten zasiłek składa się w Federalnym Zakładzie Ubezpieczeń dla Pracowników (Bundesversicherungsamt).

 

Wykaz dokumentów wymaganych do składnia wniosku o zasiłek macierzyński

- formularz zgłoszeniowy – najlepiej go złożyć przed urodzeniem dziecka. Wnioski złożone po urodzeniu dziecka bywają odrzucane.

- zaświadczenie o terminie porodu, które musi być wystawione nie wcześniej niż 7 tygodni przed narodzinami dziecka,

- zaświadczenie wystawione oraz podpisane przez pracodawcę (wymagana jest pieczątka firmy) dotyczące zatrudnienia na niepełny etat. To zaświadczenie jest koniecznie w  przypadku rozpoczęcia odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne lub rezygnacji z tego ubezpieczenia.

- w przypadku narodzin dziecka upośledzonego, które wymagać będzie stałej opieki, a także przedwczesnego porodu oraz w sytuacji, gdy waga dziecka nie przekracza 2500g również warto dołączyć zaświadczenie - wówczas zasiłek będzie rozpatrywany na korzyść matki.

 

Urząd podejmuje decyzję po dostarczeniu dokumentów i rozpatrzeniu wniosku - albo przyznaje zasiłek i ustala jego wysokość, albo odrzuca wniosek i odpowiednio to uzasadnia. 

 

Gdzie składa się wniosek wraz z załącznikami?

 

W przypadku osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych i ubezpieczonych w państwowej kasie chorych wnioski składa się właśnie w kasie chorych. Adresy kas można znaleźć na stronach internetowych:

 


Dla pracodawców

Skontaktujemy się z Tobą
telefonicznie w ciągu 24h!

euro-punkt.pl on Facebook