Zasiłek chorobowy w Niemczech

Zasiłek chorobowy w Niemczech [12.01.2018]

Prawo do świadczenia chorobowego wypłacanego z powodu niezdolności do pracy przysługuje osobom, które podjęły legalną pracę w Niemczech, posiadającym ubezpieczenie lub będącym bezrobotnymi, posiadającymi prawo do zasiłku. Pracownicy delegowani do pracy z Polski do Niemiec, posiadający formularz A1 w czasie choroby powinni postępować zgodnie z prawem polskim. 

W Niemczech w wypadku choroby w pierwszej kolejności należy udać się do lekarza, który jeżeli jest taka potrzeba, wypisuje zwolnienie lekarskie. Powinien on przekazać choremu trzy druki: dla pracodawcy, zakładu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczonego. Pracodawcę o chorobie należy poinformować bezzwłocznie, a na dostarczenie zwolnienia i informacji na temat przewidywanego okresu nieobecności mamy 3 dni od momentu niepojawienia się w pracy. Jeżeli fakt niezdolności do pracy nie zostanie zgłoszony, pracodawca może wystosować upomnienie, a w wypadku ponownego wystąpienia takiej sytuacji ma prawo zwolnić pracownika. Pracodawca ma również prawo do zażądania okazania zwolnienia w pierwszym dniu choroby, jeżeli podejrzewa, że zwolnienie lekarskie jest wystawione niezgodnie z prawem lub pracownik ich nadużywa.

Wynagrodzenie w czasie choroby do sześciu tygodni nie zmienia się – pozostaje takie samo jak podczas obecności w pracy. Jeżeli choroba trwa dłużej, pracownikowi przysługuje Krankengeld, czyli 70% średniej płacy netto wypłacane przez kasę chorych przez maksymalnie 78 tygodni.

Jeżeli choroba nastąpiła podczas urlopu, należy bezzwłocznie powiadomić pracodawcę, podając adres pobytu, numer telefonu oraz ubezpieczyciela, informując o prognozowanej długości choroby. W ten sposób można zamienić dni urlopu na chorobowe.

Należy pamiętać, że Niemiecki pracodawca ma prawo zwolnić pracobiorcę z pracy nawet podczas jego choroby. Musi jedynie zachować warunki wypowiedzenia.

Źródło:

https://eures.praca.gov.pl/zal/przygraniczny/P1_prawo-pracy.pdf

Powrót


euro-punkt.pl on Facebook